Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

The Olympic Hymn

Original Greek
Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού,
Κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και τ' ουρανού.
Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι
Στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή
Και με το αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί. (δις)
Κάμποι, βουνά και θάλασσες φέγγουνε μαζί σου
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός.
Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου (δις)
Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός. (δις)


English translation (literal)
O Ancient immortal Spirit, pure father
Of beauty, of greatness and of truth,
Descend, reveal yourself and flash like lightning here,
within the glory of your own earth and sky.
At running and at wrestling and at throwing,
Shine in the momentum of noble contests,
And crown with the unfading branch
And make the body worthy and ironlike. (twice)
Plains, mountains and seas glow with you
Like a white-and-purple great temple,
And hurries at the temple here, your pilgrim, (twice)
O Ancient immortal Spirit, every nation. (twice)


English translation (free)
Immortal spirit of antiquity
Father of the true, beautiful and good
Descend, appear, shed over us thy light
Upon this ground and under this sky
Which has first witnessed thy unperishable fame
Give life and animation to these noble games!
Throw wreaths of fadeless flowers to the victors
In the race and in the strife
Create in our breasts, hearts of steel!
In thy light, plains, mountains and seas
Shine in a roseate hue and form a vast temple
To which all nations throng to adore thee
Oh immortal spirit of antiquity!
http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Hymn

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου